هر ساله نزدیک نوروز که میشه، سخن از بخشیدن و فراموش کدن بدی های دیگران و... میشه.
ولی من نمیتونم ببخشم. هرگز و به هیچ شکلی.
آنچنان سرشار از کینه هستم که چه در زمانی که زنده هستم و حتی پس از مرگ هم نمیتونم بخششی نسبت به کسی داشته باشم.
منبع : EMPTY |ببخش
برچسب ها :